Tuesday, May 31, 2016

കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്കും ചിലത് പറയാനുണ്ട്...

കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശാസിക്കും മുമ്പ് ഒന്നറിയുക. അവര്ക്കും ചില കാര്യങ്ങള്നമ്മോട് പറയാനുണ്ട്...

ഞാന്ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ വാങ്ങിത്തരണ്ട. അങ്ങനെ ചെയ്താല്ഞാന്ജീവിതത്തില്ഒരു നിരാശയും നേരിടാന്ശക്തി നേടില്ല. ഞാന്ചിലപ്പോള്വാശിപിടിക്കും. ചിലപ്പോള്തറയില്കിടന്ന് ഉരുണ്ട് ബഹളം വെക്കും. പക്ഷേനിങ്ങള്ക്കറിയാം എനിക്ക് തരണമോ വേണ്ടയോ എന്ന്. ഞാന്നിര്ബന്ധം പിടിക്കുന്നതിന് എല്ലാം വഴങ്ങണ്ട.
നിങ്ങള്ചിലപ്പോള്പറയുന്നതല്ല പിന്നീട് പറയുന്നത്. ഇത് എനിക്ക് ഭയങ്കര കണ്ഫ്യൂഷനുണ്ടാക്കുന്നു. ദയവു ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം മാറ്റിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കാതിരിക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തില്ഒരു തീരുമാനമെടുത്താല്അതില്പിടിച്ചുനില്ക്കുക.
എന്നെ എപ്പോഴും ശാസിക്കാതിരിക്കുക. സാധാരണ ഗതിയില്പറഞ്ഞാല്ഞാന്അനുസരിക്കും. എനിക്ക് നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാകും. എപ്പോള്ശാസിക്കണമെന്ന് നിങ്ങള്തന്നെ തീരുമാനിക്കുക.
നിങ്ങള്എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വാഗ്ദാനം ചെയ്താല്അത് പാലിക്കുക. അതുപോലെ ഞാന്എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താല്ദയവു ചെയ്ത് തിരുത്തുക. അല്ലെങ്കില്ഞാന്വിചാരിക്കും തെറ്റു ചെയ്താല്ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അത് ആവര്ത്തിക്കാം എന്ന്.
എന്നെ മറ്റുള്ള കുട്ടികളുടെ കൂടെ താരതമ്യം ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോള്എനിക്ക് ഭയങ്കര വേദനയാണെന്നും എന്റെ ആത്മവിശ്വാസം തകരുമെന്നും മനസ്സിലാക്കുക. ഓരോ കുട്ടിക്കും പലതരം കഴിവുണ്ടെന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് അറിയാന്പാടില്ലേഞാന്മണ്ടനാണെന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നില്തെളിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ?

ഞാന്വളര്ന്നുവരുമ്പോള്എനിക്കുവേണ്ടി എല്ലാ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങള്തന്നെ ചെയ്യാതിരിക്കുക. അല്ലെങ്കില്അമ്മേ ഏത് ഡ്രസ്സാണ് ഇന്ന് ഇടേണ്ടത് എന്നു ദിവസവും ഞാന്ചോദിക്കേണ്ടിവരും.

എന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ മുന്നില്വെച്ച് എന്റെ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാതിരിക്കുക. എന്നില്ഒരു കുറ്റബോധവും വികാരവ്രണവും എന്തിന് സൃഷ്ടിക്കുന്നുഎന്റെ തെറ്റു തിരുത്താന്എന്നെ പഠിപ്പിക്കുകമറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നില്വെച്ചല്ല ഞാന്തനിച്ചിരിക്കുമ്പോള്‍. എല്ലാവരുടെയും മുന്നില്വെച്ച് നിങ്ങളെന്നെ നിന്ദിക്കുമ്പോള്മറ്റുള്ള കുട്ടികള്ക്ക് ആസ്വദിക്കാന്ഒരു അവസരം നിങ്ങളായിട്ട് എന്തിനു നല്കണം?

തെറ്റു ചെയ്യാതെ ആരും പഠിച്ചിട്ടില്ലനിങ്ങള്ഉള്പ്പെടെ. പിന്നെ എന്തിന് നിങ്ങളുടെ രക്തസമ്മര്ദം കൂട്ടുന്നു. ഉച്ചത്തില്വഴക്ക് പറയുന്നു. എന്നെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാന്വേറെ വഴിയില്ലേനിങ്ങള്ഒച്ചയെടുത്താല്ഞാന്വിചാരിക്കും അങ്ങനെ എനിക്കും സംസാരിക്കാംഒരു തെറ്റുമില്ലെന്ന്. നിങ്ങള്ചെയ്യുന്നത് ഞാന്ആവര്ത്തിച്ചാല്തെറ്റുണ്ടോ?എനിക്ക് ഒച്ചയെടുക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല. പതുക്കെ സംസാരിക്കുന്നതും മനസ്സിലാക്കിത്തരുന്നതുമാണ് ഇഷ്ടം.

എന്റെ മുന്നില്മറ്റുള്ളവരോട് കള്ളം പറയാതിരിക്കുക. ഫോണില്നിങ്ങളെ മറ്റുള്ളവര്വിളിച്ചാല്‍ 'അച്ഛനില്ലപുറത്തുപോയിഎന്ന് എന്നെക്കൊണ്ട് പറയിക്കാതിരിക്കുക. ഞാന്നിങ്ങളെപ്പറ്റി എന്റെ മനസ്സില്സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ബഹുമാനവും വിശ്വാസവും കുറയ്ക്കാന്നിങ്ങള്തന്നെ ഇടയാക്കരുത്.

ചിലപ്പോള്സ്കൂളില്പോകാതിരിക്കാനോ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വെളിയില്വരാനോ ചില അടവുകള്ഞാന്പ്രയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളില്നിന്നുതന്നെ പഠിച്ചിട്ടാണ്. നിങ്ങള്ഓഫീസില്‍ 'വയറുവേദന', 'പനിഎന്നു കാരണം പറഞ്ഞ് വീട്ടില്ക്രിക്കറ്റ് ഫൈനല്കണ്ടിരിക്കുമ്പോള്നിങ്ങളെന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങള്എനിക്കും ചെയ്യാമെന്നാണ്.

നിങ്ങള്ചിലപ്പോള്തെറ്റു ചെയ്യുമ്പോള്അത് അംഗീകരിച്ച് മാപ്പ് പറയുക. കുട്ടികളോട് മാപ്പ് പറയുന്നത് തെറ്റല്ല. പിന്നെ ഞങ്ങള്തെറ്റു ചെയ്യുമ്പോള്ഓടിവന്ന് ഞങ്ങളും കുറ്റം സമ്മതിക്കും.

ഞങ്ങള്കുട്ടികള്ചില കുസൃതികള്കാണിക്കും. അത് നിങ്ങള്ദയവായി സഹിക്കണം. ഉടനെ ചാടിക്കേറരുത്. അല്പം കുസൃതിയില്ലെങ്കില്കുട്ടികള്ക്കും വലിയവര്ക്കും എന്താണ് വ്യത്യാസം?

15-16
 വയസ്സാകുമ്പോള്ഒരു നല്ല തോഴനെ പോലെ എനിക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞുതരിക. തെറ്റായ വഴിയില്നിന്ന് ഞാന്നല്ല മാര്ഗത്തില്പോകാന്ഇത് സഹായിക്കും. ഞാന്എന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളോട് തുറന്നു പറയാന്മടിക്കില്ല. എനിക്ക് പ്രായം കുറവായതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെപ്പോലെ പെരുമാറണോസ്നേഹവും കൂട്ടുകെട്ടും എനിക്കിഷ്ടമാണ്.
നിങ്ങള്എന്റെ മുന്നില്വഴക്കുണ്ടാക്കാതിരിക്കുക. ഞാന്ഉറങ്ങിയിട്ടാവാം വഴക്ക്. എന്നെ സമാധാനമായിട്ടും ടെന്ഷനില്ലാതെയും ജീവിക്കാന്അനുവദിക്കുക. എനിക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇതിനിടയില്നിങ്ങള്തമ്മില്ഒരു വഴക്ക്എനിക്ക് വയ്യ.
എപ്പോഴും എല്ലാത്തിലും ഒന്നാമനാകണമെന്ന് എന്നോടു കൂടെക്കൂടെ പറയാതിരിക്കുക. എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരു ഓട്ടപ്പന്തയത്തില്ഒന്നാമനാകാന്പറ്റുമോജീവിതം ആസ്വദിക്കാനുള്ളതാണെന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിക്കുക. എന്റെ കഴിവ് പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുവാന്പഠിപ്പിക്കുക. ജീവിതത്തില്ജയപരാജയങ്ങള്ഉണ്ടാകുമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുക. അല്ലെങ്കില്എപ്പോഴെങ്കിലും തോറ്റാല്എന്നില്കുറ്റബോധവും നിരാശയും പതിന്മടങ്ങാകും

1 comment: