Thursday, July 31, 2014

വാഴ്ത്തപ്പെട്ട എവുപ്രാസ്യമ്മയുടെ മൊഴിമുത്തുകള്‍
 1.എനിക്ക് ഏക ആശ്വാസം എന്റെ ഈശോയുടെ അടുക്കല്‍ ചെല്ലുന്നതാകുന്നു.
 2. ആരും അറിയപ്പെടാത്ത ഒരു ഒളിക്കപ്പെട്ട ജീവിതം മാത്രം എനിക്ക് തരണമെ.
 3. സ്വന്തം മനസ്സിന്  വിരോധമായി എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമ്പോള്‍ ഹൃദയത്തില്‍ വലിയ സന്തോഷം  
    ഉണ്ടാകുന്നു.
 4. എന്റെ നല്ല ഈശോയെ നീ എന്തുചെയ്താലും ഞാന്‍ നിന്നില്‍നിന്ന് വേര്‍പിരിയുകയില്ല.
 5. എന്റെ സഹരക്ഷിതാവെ നിന്നെ പ്രതി എന്ത് പാടോ ഞെരുക്കമോ സഹിക്കുവാന്‍ ഞാന്‍ ആസ്തമായിരിക്കുന്നു.                              
BLESSED EUPHRASIA – TOWARDS THE FULLNESS OF SANCTITY
                                                  Sr Irene Kuruvilla CMC
Blessed Euphrasia is a humble CMC nun who has personalized the prayer heritage of Carmel and lived according to the divine inspirations and rose to the heights of sanctity. For all of us who are called to be “the beloved of God that is to be saints”(Rom: 1:7), the spirit-filled life of Bl. Euphrasia is an example and to take a peep into her holy life would be proper and useful.
Rosa was born as the daughter of Elavuthinkal Antony and Kunjethi on 17 October, 1877 in Kattur which was in the undivided Trichur Diocese and now in the Diocese of Irinjalakuda. Besides three brothers, Rosa had a sister also, but she died in early childhood. Even in the midst of all wealth and pomp in the family, little Rosa’s heart desired only God. A good evidence of this is her offer of her virginity to God at the tender age of 9. After overcoming many obstacles she was able by the grace of God to become a member of the boarding of the kerala Carmelite Congregation in (founded by Bl. Kuriakose Elias Chavara in 1866) at Koonammavu. In those days the Koonammavu boarding was the only place of virtue where the girls who desire religious life can go. There the boarding started in 1868 was taught orderly life and education and practice of virtue besides other handicrafts also were taught. This was a very good training place for the girls who desired religious life.
The Koonammavu convent was under the administration of Trichur Vicariate, started in 1887, but in the re-division of the vicariate (Trichur, Ernakulam, Changanassery) it came under the Ernakulum diocese. The first native Bishop of the Trichur diocese Mar John Menachery brought the sisters who belonged to Trichur diocese from Koonammavu. They were taken to the newly founded st. Joseph’s convent Ambazhakkad, the first Carmelite convent of the undivided Trichur diocese. Here on 10 May, 1897 the head-dress was given to Rosa Elavuthinkal who received the new religious name, Euphrasia of the sacred Heart of Jesus.
One of the important things that happened before coming to Trichur is to be noted here. This child, Rosa was always troubled by many serious sicknesses. From one such a very serious illness, she was saved by a miraculous vision of the Holy Family. The details of this vision and the reasons why she was allowed to continue in the convent were written in a letter by Sr Agnes, the then mother superior  and sent through the sisters to Mar John Menachery the Bishop. This letter was the cause to have special attention towards this nun and also to cause the Bishop to order her to report her spiritual state truly to him regularly. This virtuous virgin after receiving the Carmelite dress from Mar John Menachery on 10 January, 1898 began to deepen in personal love for Lord Jesus. On 24 May 1900, the St. Mary’s convent Ollur was founded. That day itself Sr. Euphrasia along with others made her perpetual profession in this new convent and surrounded her whole self to Jesus.
The period from 1904-1910 when Sr. Euphrasia was the Asst. Superior of St. Mary’s convent Ollur and in-charge of the novices was a period of innumerable graces. When in the congregation officially novitiate was started it was Sr. Euphrasia who was selected to be the first novice mistress. It was at this time that the order of Mar John Menachery Mariam Thressia who is today among the blessed came to stay at the Ollur convent in order to discern her vocation. It was mother Euphrasia who was the novice mistress who gave the necessary formation to Mariam Thressia. More than mistress and disciple it was the coming together of two holy saintly souls guided by the Holy Spirit. In the deep experience of God both of them were great friends.
Mother Euphrasia who was appointed superior of the St. Mary’s convent Ollur from 1913-1916 served the sisters under her authority in a very exemplary way. She was able to do loving and kind services to all those who came into contact with her because of the divine love she received from the Holy Eucharist and the Sacred Heart of Jesus and her devotion to Mother Mary.
Mother Euphrasia grew in humility, poverty and holiness as she completely obeyed the will of God every moment. The whole life of this virgin was full of continuous prayer, penance and reparation. Mother Euphrasia who found contentment in loving Jesus, her divine spouse was always in the forefront in receiving censure and abuses. All those who approached her she helped with motherly love, prayer and good advice. This prayer help she extended to souls in purgatory also. After a long life of 75 years, Euphrasia, the praying mother passed away in the convent at Ollur on 29 August, 1952. It was a wonder that the church bell at Cheralayam parish began to ring without stop at her death.
To all those who prayed her intercession, the one who never forgets even after death, granted graces. God is revealing her great heavenly intercessory power through miracles and signs. This holy virgin who desired to become an unknown saint is raised today to the glory of the altar by the Almighty and the sweet fragrance of her sanctity is spread worldwide.


Tuesday, July 22, 2014

BOOKS ON KERALA SAINT EUPHRASIAPortughese documentry on Bl. Chavara

BL. EUPHRASIA: A WOMAN OF GOD  

Dr Sr Maria Anto CMC

Introduction
For the Church in India, it is a season of grace, a season of divine favour.  The announcement of the date for the canonization of Bl. Kuriakose Elias Chavara, the founder father of both CMI and CMC Congregations, the first two indigenous Congregations for men and women respectively in the Syro Malabar Church and Bl. Euphrasia, a holy nun hails from CMC who followed rightly the Charism given to the Congregation, brings delight for the Church in India, especially the Syro Malabar Church the second largest Church of the Oriental Rite. Yes, the Church in India prepares herself to receive her 2nd and 3rd canonized saints who belong to the great Carmelite order which is renowned in the universal Church in giving birth to saints both well-known and simple. The thirst for God, the longing to see God is part of Carmelite tradition. Bl. Euphrasia cherished and possessed this heritage of Carmel. Her call to Carmel was to line up along with the heavenly indwellers to intercede constantly for the people of God on earth.  “God has called me not to live a good life, but to live a most virtuous life like that of a saint” (cf. Letters of Bl. Euphrasia, page 373). This was one of the life convictions of Bl. Euphrasia. Now when the Holy Father Pope Francis announces the date of her canonization, she directly proves that she lived up to her life conviction. Even though Euphrasia desired to become an unknown saint like St. Therese of Lissieux, she became a known one, a canonized saint, a bliss showered on few holy people. Being the first CMC saint she challenges CMC sisters to be faithful in living the charism which in nutshell is to become saints and to help others to lead saintly life.   
A Brief Sketch of Life
The blessed birth day of Mother Euphrasia is on 17th October 1877. Kattur – a small village of Trichur district of Kerala – was fortunate to receive at its lap this holy child named Rosa. The parents of Rosa, Elavathungal Antony and Chalissery Kunjethy were practising Christians. Apart from Rosa they were blessed with three sons and a daughter named Kochuthresia. The providence of God did not allow Kochuthresia to be on earth a long time. Her untimely death shocked the entire family.
The material riches and fortunes of the family could not give satisfaction to the little heart of Rosa. From childhood onwards she longed for God, as a patch weary land thirsts for the water. Nothing could turn her away from this God orientedness. Her longing for God was so strong that at the age of nine she could freely offer her virginity to God Almighty. As history witnesses all the ‘stubborn’ efforts of her father to change her heart was in vain and at the end Elavathungal Antony bent his head and knees in front of the divine providence. With a weeping heart he gave permission to Rosa to embrace religious life. Thus at the age of 11 Rosa was brought to the boarding at Koonammavu which was started in 1868 then called Educumdath.
St. Teresa’s convent at Koonammavu is the first indigenous convent (Congregation) founded by        Bl. Kuriakose Elias Chavara with the help of an Italian Carmelite Missionary Rev. Fr. Leopold Beccaro OCD on 13th February 1866 with the intention of being an ‘Abode of Virtues’ for the girls of Malabar. The first members of this Congregation were servant of God Vakayil Eliswa, her daughter Vakayil Anna, Eliswa’s sister Vyppissery Thresia and Puthanagady Clara. Except the last, the other three members hailed from the Latin Rite. The founding of a Congregation beyond the boundaries of Rites recall the wide hearts of the founding fathers who aimed the good of the Church, the people of God. 24 years the convent at Koonammavu accepted all girls who wished to lead virtuous life and desired to learn languages and handicrafts. In 1887 two Vicariates were formed (Thissur and Kottayam) for the Syrian Catholics and thus they were separated from the Latin Vicariate of Verapoly. As a result the convent at Koonammavu came under the Vicariate of Trichur and the sisters belonged to the Latin Rite were taken away to Verapoly in 1890. A second division of the Syrian Vicariates took place in 1896 establishing three Vicariates namely Changanassery, Ernakulam and Trichur and Koonammavu convent came under the jurisdiction of Ernakulam Vicariate. Bishop John Menachery the first native bishop of Trichur had taken all the inmates of Koonammavu convent who belonged to that Vicariate to Ambazhakadu. Thus including Rosa 9 Aspirants, 3 novices and a few boarding girls along with Sr. Beatrice went to the Vicariate of Trichur on 9 May 1897. The very next day, receiving the headdress these 9 aspirants entered in the next stage of religious formation called postulancy. On that day Rosa received her new religious name ‘Euphrasia of the Sacred Heart of Jesus’. On 10 January 1898 she had her vestition and first profession. After three years of life at Ambazhakkad along with others Sr. Euphrasia was transferred to the newly built convent at Ollur and took her perpetual profession on 24 May 1900. She spent her consecrated life doing humble services lovingly. The services which she rendered in the convent include Assistant superior, Novice mistress (1904 – 1910) and Superior (1913 – 1916). Rest of her life Euphrasia was leading as she wished always a hidden holy life, known only to heavenly indwellers and from there she was uprooted to be planted in heaven which was her sole aim in life. On 29 August 1952 the choirs angels sang happy birthday to her in heaven. Last 62 years unceasingly she showered and still showers flowers of graces to this valley of tears. 
The Prophetic Order of Bp. John Menachery
 It was only the providence of God that brought to light the hidden spirit filled, mystical life and humble services of Bl. Euphrasia. For this God chose the instrumentality of Bp. John Menachery. Thus it happened:  Little Rosa’s life at Koonammavu was shaken by serious illnesses. When one after another she was attacked by these deceases, even the sisters had thought of sending her back to home. Hearing her prayers in tears, the Holy Family blessed her with a miraculous vision. Sr. Anjes of Jesus, the superior of St. Teresa’s convent at Koonammavu wrote all the details of this vision and sent it to bishop John Menacherry. Thus she concluded the letter: “After this vision these I wrote down from this child’s heart. Before this event happened, it had been decided to send away this child without allowing her to join the convent. Because of this event and the child’s modesty, piety and order, etc., only later decided to receive” (cf. Mother Euphrasia Letters, page 373). Bishop John Menachery considered this letter seriously by the grace of God and ordered Rosa to write to the bishop directly the state of her spiritual life. As history proves it was indeed a prophetic order. As a result today the Church is blessed to have 80 letters of Bl. Euphrasia which disclose well her deep and high spirituality and mystical experiences. Her letters are so simple but mystical. They recall how she enjoyed the daily routine life inside the convents. Her continuous request to destroy them soon after reading was unheard by the bishop by the special grace of God. Thanks be to God, therefore we could pierce into her inner world where she enjoyed the heavenly bliss along with heavenly beings.  From these letters one can easily trace out that her crystal clear soul always was in union with God; her constant fight against evil powers found its result then and there and such fight enabled her to fly up above in saintly life.
A Contemplative cum Mystic
Mother Euphrasia was indeed a contemplative and a mystic. The inner disposition of her soul, the profundity of her spiritual life can be read out clearly from her letters. Her closeness to Jesus and Mary, her devotion and love towards the  Blessed Sacrament, her constant fight against the evil powers, her ‘blind’ commitment to fulfill the divine will through whatever channels it might come  and above all her virtuous life were stepping stones for her heavenly visions and mystical experiences. As a Carmelite her dedication to be always in the living presence of God, to ponder over the Word of God and to contemplate the eternal love of God and thus to reach up to the seventh mansion where the mystical union takes place were found its fruits very soon. Along with the great mystics of Carmel St. Teresa of Avila and St. John of Cross, Euphrasia can also be counted. Those who go through her spiritual letters once or twice will not be able to grasp the depth of her God experience. She was really a woman of God who was conversing constantly with Jesus, Mary, Joseph and Choirs of Angels. The richness of these heavenly experiences did not take her away from doing selfless services to all those who are in need.
Custodian of the Tabernacle
It is just and right indeed to call Euphrasia as the keeper of the Tabernacle. Her presence in the Chapel was so regular and constant.  Whenever she gets time she would be in and around the Chapel. Therefore it was easy for the sisters to trace her out when an emergency comes. Like Mary the sister of Martha in the Gospel of Luke, Euphrasia tried to choose the better part which cannot be taken away from her (Lk. 10: ). Some of the letters underline the loving whisperings that she heard from the Eucharistic Lord. Since most of the time she spent in front of the tabernacle, she was called as ‘the keeper of the Tabernacle’ and ‘the praying mother’.
A Lover of the Sacred Heart
The devotion of Bl. Euphrasia to the Sacred Heart of Jesus was unfathomable. Receiving the new religious name as ‘Euphrasia of Sacred Heart of Jesus’ itself enabled her to love the Sacred Heart ardently. As her future life showed, her existence itself was unthinkable without the constant loving dedication to the Sacred Heart.  Her life was totally guided by the Sacred Heart whose presence gave her joy and peace of mind. Revelations of Sacred heart is one of the main themes in her Letters. When she became the superior of St. Mary’s convent at Ollur, the first thing she did was to keep the statue of the Sacred Heart of Jesus at the centre of the community room saying Sacred Heart of Jesus is having the sole authority. This reminds us the action of St. Teresa of Avila in 16th century when she became the superior of the incarnation convent at Avila in Spain. On the chair of the superior, St. Teresa kept the statue of Mother of Carmel and said to her sisters that it is not she but the mother of God is their superior. If mother of God is the superior the sisters can expect only good things from her. Following the example of this holy grandma of Carmel, Bl. Euphrasia’s sought the special grace of the Sacred Heart to fulfill the entrusted duty of the superior.
A Woman for the People of God
Being a woman of God never forced her to turn away from the people of God. How closely she related to God, with the same intensity she could dedicate herself for the people especially for the poor and downtrodden. Among those who approached her for help, no one had gone with heavy heart. She could console them with the grace of God. Poor people and children enjoyed special graces through her prayer and help. The girls and women who worked in the convent compound were always at very dear to Bl. Euphrasia and she paid keen attention in fulfilling their needs. She never allowed them to shed tears. Thus she lived really the spirit and enthusiasm of her founder father Bl. Kuriakose Chavara who always kept a soft corner towards the poor and needy.
Conclusion

Bl. Euphrasia, a woman of God stands as a ‘threat’ to the contemporary consumerist global community. Her sheer simplicity, prayerful life, visions, mystical experiences and unselfish dedication are challenges to the current world where for majority God oriented life is incomprehensible. So too her attitude towards the poor and downtrodden is unimaginable to the present world which under the title of ‘global village’ defrauds the poor and makes the rich, richer.  In other words, Bl. Euphrasia  indeed is a question mark for today’s world where materialism, power and money take the lead. Without changing its outlook, contemporary web world will feel uneasiness in front of this great but simple saint. 

Tuesday, July 8, 2014

A¸\pw aIfpw hnip²]Zhnbnte¡ v þ
kn. kmMväm kn.Fw.kn.
Cc«^ew NqSnb Hcp kpµckz]v\w
                                                                             kn. kmMväm kn.Fw.kn.
                                                                              kp¸ocnbÀ P\dÂ
H¶c നൂറ്റാണ്ടു മുൻപ് {Im´ZÀinbmb Hcp sshZnI³ A´ÀZmlt¯msS ssZh¯n icWwsh¨v കണ്ട Hcp kz]v\¯nsâ km£mXvImcamWv 2014 \hw_À 23 \v tIcfIt¯men¡mk`bn km£mXvIcn¡s¸Sp¶Xv. hn. AÂt^m¬km½bv¡ptijw c­p hnip²sc¡qSn k`bv¡p e`n¡p¶p. a¨nbmb tIcfk`bn hnip²cnÃm¯XpsIm­v thZ\n¨ncp¶ hmgv¯s¸« Nmhdb¨\pw AXn\p ]cnlmcamÀ¤sat¶mWw At±l¯m Øm]nXamb Hcp k\ymkkaql¯nse AwKamb hmgv¯s¸« Fhp{]mkym½bpw Htc kabw hnip² ]Zhnbnte¡v DbÀ¯s¸Sp¶Xv AXy]qÀÆhpw [\yhpamb Hcp Ncn{X\nanjamWv. Ime¯n\p ap³t] \S¶p\o§nb IÀ½tbmKn F¶dnbs¸«ncp¶ hmgv¯s¸« Nmhdb¨³ ImeL«¯n\p {]Imiw ]c¯n IS¶pt]mbn. At±l¯nsâ Bßob aIÄ {]mÀ°n¡p¶ A½ F¶p P\w hnfn¨ncp¶ Fhp{]mky½ CXm Xsâ Bßob]nXmhns\m¸w aebnepbÀ¯s¸« Zo]ambn amdnbncn¡p¶p. BtKmfk` C¶v Cu shÅnshfn¨§sf Xncn¨dnªv  AwKoIcn¨v BZcn¡pIbmWv. 

tIcfk`sb hfÀ¯phm\pw DbÀ¯phm\pw Icw ]nSn¨p\S¯phm\pw ssZhw {]tXyIw XnscªSp¯p]tbmKn¨ hyànbmWv hmg¯s¸« Nmhdb¨³. sImth´Ifpw I\yImaT§fpw k`bpsS hfÀ¨bv¡v A\nhmcysa¶v hnizkn¨ncp¶ At±lw 1831  am¶m\¯v kn.Fw.sF. k`bv¡pw 1866 Iq\½mhn kv{XoIÄ¡mbpÅ BZys¯ k\ymkn\o kaql¯n\pw Bcw`w Ipdn¨t¸mÄ Xm³ Xmtemen¨ncp¶ Hcp henb kz]v\w `mKnIambn ^ew NqSpIbmbncp¶p. Øm]I]nXmhv kz]v\w I­ hnip²n Fhp{]mky½ kzPohnX¯n A\zÀ°am¡n.  kapZmb kap²mcW¯n\pw IpSpw_§fpsS \hoIcW¯n\pw kv{Xo iànsb DÖohn¸n¡Wsa¶v Is­¯n Cu ZoÀLZÀin. `ànbpw IÀ½hpw H¶p aäXns\ DWÀ¯n k¼¶am¡p¶hn[¯n X¶n kay¡mbn kt½fn¸n¨psIm­v temI¯n \nesIm­ Cu [ym\tbmKnbpsS ssZht¯mSpÅ AÀ¸Ww ssZhP\t¯mSpÅ {]Xn_²Xbv¡v t{]cWbmbn¯oÀ¶p.

Øm]I]nXmhv kz]v\w കണ്ട­ hnip²n Fhp{]mky½bpw kzPohnX¯n A\zÀ°am¡n. IÀ¯mhmWv Fsâ Hmlcnbpw ]m\]m{Xhpw F¶Xv PohnXap{ZmhmIyambn kzoIcn¨ncp¶ Nmhdb¨sâ amXrIbpw ssNX\yhpw At±l¯nsâ am\k]p{Xnbmb Fhp{]mky½bpw Xsâ PohnX¯nte¡v H¸nsbSp¯ncp¶p. Xriqcnse Im«qÀ {Kma¯n [\mVy\pw \m«p{]amWnbpambncp¶ Fehp¯n¦Â tNÀ¸p¡mc³ At´mWnbpsSbpw AcWm«pIc Nmenticn C«n¡pcp Xdhm«nse Iptª¯nbpsSbpw aIfmbn 1877 HIvtSm_À 17þmw XobXnbmWv ]pWyss]XÂþFhp{]mkym `qPmXbmbXv. Im¡p, Ipªptem\¸³, sIm¨utk¸v F¶o aq¶p ktlmZc³amcpw _mey{]mb¯n acWaSª sIm¨pt{Xkym F¶ ktlmZcnbpw AhÄ¡p­mbncp¶p. 1877 HIvtSm_À 25þmw XnbXn CShI ]Ånbmb FS¯ncp¯nbnse ]cnip² IÀ½e amXmhnsâ tZhmeb¯n Úm\kv\m\w \ÂIs¸«p. tdmk F¶mbncp¶p Úm\kv\m\\maw. `àbpw kvt\lk¼¶bpamb A½ Xsâ Hma\]p{Xnsb aSnbnencp¯n XtemSp¶tXmsSm¸w Xs¶ ssZhkvt\l¯ntâbpw ssZhamXr`ànbptSbpw hn¯pIfpw B ]n©plrZb¯n ]mIn. {]mÀ°\m\nÀ`camb Hcp A´co£¯n a¡sf hfÀ¯n hepXm¡m³ A½ AXoh {i²mephmbncp¶p.  Bgamb ssZhkvt\lw Fhp{]mky½bpsS lrZbk¼¯mbncp¶p. H³]Xmw hbÊnÂXs¶, Xsâ ssZhhnfn¡v ImtXmÀ¡phm\pw BbXn\pÅ {]Xyp¯cambn CutimbpsS aWhm«nbmIphm\pÅ Xocpam\saSp¡phm\pw A\nXckm[mcWamb hodpw hnip²nbpw Nqgv¶p \n¶ncp¶ hnip²hyànXz¯nsâ DSaØbmbncp¶p Fhp{]mky½. kaÀ¸nXPohnX¯nsâ hnip²\oÀ¨mepIfneqsS Hcp kvt\l{]hmlambn HgpInbnd§nb Cu kpIrXn\n tIcf IÀ½ek\ymkn\o kaql¯nse HcwKambn 55 hÀjw Pohn¨v 1952 BKÌv 29\v, 75þmw hbÊn HÃqÀ AatemÛamXmhnsâ I\yImaT¯n sh¨v ]ctemI{]m]vXbmbn.
A\pIcWmÀl§fmb hnip²PohnX§sf, Ime¯nsâ \ShgnIfneqsS, hgnIm«nIfmbn \S¯p¶Xv, ]nXmhmb ssZh¯nsâ IcpXepw ImcpWyhpamWv. BßobXbpsS \ndhpw XnIhpw ]IÀ¶v hnip²shfn¨¯nsâ hgnIm«nbmbn \S¶p\o§nb Fhp{]mky ssZhoI]²XnbpsS hensbmcp ASbmfhpw km£yhpamWv. XncplrZb`àn, ZnhyImcpWy\mYt\mSpÅ kvt\lw, {IpinXt\mSpÅ AZayamb _Ôw, ssZhamXr`àn, P]ametbmSpÅ D]mk\ F¶n§s\bpÅ BßZml§fpambn ssZthm·pJambn DbÀ¶tXmsSm¸w, Xncpk`tbmSpw ]m]nItfmSpw thZ\n¡p¶ ktlmZc§tfmSpw Imemh[n Im¯pIgnbp¶ ip²oIcmßm¡tfmSpw XmZmßys¸«v {]mÀ°n¡pIbpw {]mbÝn¯§Ä A\pjvTn¡pIbpw ]cnXymK{]hr¯nIÄ sN¿pIbpw sNbvXncp¶p.
GItZiw c­p ]Xnäm­pImew Xsâ Bß]nXmhmbncp¶ tPm¬ ta\mt¨cn ]nXmhn\v kz´w ssI¸Sbn¯s¶ FgpXn Ab¨ Fgp]¯nsbm³]tXmfw I¯pIÄ Cu I\yIbpsS ho£WZÀi\§fpw {]mÀ°\m\p`§fpw ]cnXymK{]hr¯nIfpw am{XaÃ, ss]imNnI {]tem`\§fpw B{IaW§fpw IqSn sXm«dnbphm³ DÄ¡mgvN \ÂIp¶XmWv. CutimbpsS XncplrZb¯nsâ Fhp{]mky½ Hfn¡s¸« Xsâ PohnX¯nsâ ad\o¡n Cu I¯pIfnesS ]pd¯phcp¶p. {]kvXpX I¯pIsfÃmw kq£n¡s¸«ncn¡p¶psh¶pÅXv XoÀ¯pw Hcp ssZh\ntbmKamW.v Pohn¨ncn¡pt¼mÄ Xs¶ ]pWyapÅ I\ymkv{Xo F¶p hnfn¡s¸«ncp¶ B ]pWymßmhnsâ ]pWy]cn]qÀ®Xbnte¡pÅ ]ShpIÄ ]cntim[n¡pt¼mÄ, ]e ap¯pIfpw Cu I¯pIfpsS sI«nÂ\n¶pw hmcn¡q«phm³ Ignªn«ps­¶pÅXv {]tXyI {]kànbÀln¡p¶XmWv.
henb Imcy§sfm¶pw sN¿msX henbhsf¶v Ncn{Xw km£ys¸Sp¯nb hmgv¯s¸« Fhp{]mky½ PohnX¯n sNbvX Htc Hcp henb Imcywhenbh\mb IÀ¯mhnt\mSp tNÀ¶p\n¶p F¶XmW.v Xs¶ kao]n¡p¶htcbpw Cu henbh\nte¡pÅ hgn ImWn¨psImSp¡phm³ A½ {]tXyIw {i²n¨ncp¶p. PohnX¯nsâ Zp:J§fpw {]bmk§fpw F§s\ ap¯pIfm¡n amämsa¶v A½ Ahsc ]Tn¸n¨p. CutimbpsS XncplrZb¯nsâ Fhp{]mkym, B XncplrZb¯n I¯nsbcnbp¶ ssZhkvt\lmán X¶nepw I¯nsbcnbphm³ B{Kln¨p ]dªp: IÀ¯mhns\{]Xn ]mSps]Sp¶XnÂ]cw `mKyw F´p­v?.....Rm³ Fsâ ssZhs¯ kvt\ln¡p¶p. FÃmhcpw AhnSps¯ kvt\ln¡p¶Xn\v B{Kln¡p¶p. Fsâ Cutimsb, A§tbmSpÅ kvt\l¯m I¯nsbcnbp¶ Hcp lrZbw F\n¡p XcWta(samgnap¯pIfpw kpIrXP]§fpw pp.2,4).
Aánbn kv^pSw sN¿pt´mdpw s]m¶v AXnsâ If¦w \o§n IqSpX {]Imin¡p¶Xpt]mse Bßkm[IÀ PohnXm\p`h§fn kzbw kv^pSw sNbvXv Úm\Zo]¯m IqSpX {]IminXcmbn¯ocp¶p. IÀ½ess]XrI¯nÂ\n¶v kn.Fw.kn bnte¡v HgpInbnd§nb ssZhamXr`ànbpw acnb³PohnXssienbpw  A¸msS kz´am¡nb Fhp{]mky½bpsS Xm]kPohnXw A\mhcWw sN¿s¸«t¸mÄ A\p{KloXambXv BtKmfIt¯men¡mk`bmWv.  ]cnip²adnb¯n \ndªp\n¶ [ym\mßIXbpw ssZhlnX¯n\pÅ Iogvhg§epw Bcm[n¡p¶ au\t¯msS ]p{Xsâ c£Wob IÀ½¯nepÅ ]¦ptNcepw AhfpsS B´coIssNX\ys¯ Icp]nSn¸n¡p¶Xn kzm[o\hpw {]tNmZ\hpw \ÂInb kwKXnIfmWv. hmgv¯s¸« Fhp{]mky½sb kw_Ôn¨nSt¯mfw PohnXw apgph³ {]mÀ°\bmbncp¶p. AXv {]mÀ°\ thfIfn am{Xw HXp§p¶ Hcp IÀ½]cn]mSnbmbncp¶nÃ. kZm [ym\\nÀeo\bmbn«mWv A½sb FÃmhcpw I­ncp¶Xv. ]cnip²{XoXzs¯ [ym\n¨v, hc{]kmZw \ncªpXpfp¼p¶ apJhpambn, \nÈ_vZambn ImeSnIÄsh¨v I®pIÄ Xmgv¯n incÊev]w Ip\n¨v ssI¿n Nen¡p¶ P]amebpambn \S¡p¶ A½sb k©cn¡p¶ k{Imcn F¶mWv ktlmZcnamÀ hntijn¸n¨ncp¶Xv.IÀ¯mth, Rm\§bn icWs¸Sp¶p. IÀ¯mth, Fs¶ \o ssIhnStÃF¶p kZm {]mÀ°n¡pIbpw thZ\Ifn Huj[sat¶mWw aäpÅhÀ¡v AXv D]tZin¨psImSp¡pIbpw sNbvXncp¶p. Xsâ Bhiy§sfÃmw ssZhw \ndthän¯cpw F¶ Dd¸v Nmhdb¨s\t¸mse A½bnepw Ft¸mgpw \ne\n¶ncp¶p.
cm{Xnsbt¶m ]Iset¶m hyXymkanÃmsX kZm {]mÀ°n¨psIm­ncp¶ A½sb {]mÀ°\bpsS t{]jnXsb¶phnfn¡mw. BfpIÄ A½sb¸än ]dªncp¶Xv Ft¸mgpw ]ÅnbpsS Hcp aqebncp¶v {]mÀ°n¡p¶ A½ Ft¸mgpw sIm´ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന A½ ” Fs¶ms¡bmWv. Nm¸ense Hcp aqebn Hcp sIm¨p _©mbncp¶p Fhp{]mky½bpsS Ccn¸nSw. ZnhyImcpWy CutimbpsS kPohkm¶n[yw \ndsªmgpIp¶ k{Imcn¡pap¼n GIm{KNn¯bmbn {]mÀ°n¨pw kw`mjWw sNbvXpw aWn¡qdpIÄ IS¶pt]mIp¶Xv B X]kzn\n AdnbmdnÃ. AXpsIm­mWv Fhp{]mky½sb k{ImcnbpsS Imh¡mcn F¶ A]c\ma¯n Adnbs¸Sp¶Xv. a[yØ{]mÀ°\bpsS Hcp t{]jnX IqSnbmbncp¶ Fhp{]mky½. Fhp{]mky½bpsS {]mÀ°\mklmbw tNmZn¨v ]cnkc{]tZi§fnÂ\n¶p am{XaÃ, ZqctZi§fnÂ\n¶pt]mepw P\§Ä F¯nt¨cmdp­v. AXn \m\mPmXn aXØcpw DÄs¸Spw. a[ykvX{]mÀ°\bv¡mbn Xs¶ kao]n¡p¶ ]ecpsSbpw a\Êpw lrZbhpw Hcpt]mse hmbn¨dnbphm\pÅ ZmÀi\nIiàn A½bv¡p­mbncp¶p. ]e tcmKnIfpsSbpw acWkabw t]mepw A½ ap³Iq«n ]dbpambncp¶p. Fhp{]mky½ X\n¡pIn«nb GXp \·bv¡pw {]Xyp]Imcw \evInbncp¶Xv ssZhk\n\[nbnte¡pbÀ¯p¶ {]mÀ°\bpw acn¨mepw ad¡nÃmt«m F¶ hmKvZm\hpambncp¶p.
Fhp{]mky½bpsS CujvSs¸« Hcp tkh\taJebmbncp¶p tcmKoip{iqj. tcmKnip{iqjbnemWv B ]pWymßmhnsâ D]hnsb¶ ]pWyw IqSpXembn {]ISamIp¶Xv. amcIamb ]IÀ¨hym[nIÄ ]nSns]« tcmKnIÄ¡v kvt\lhpw km´z\hpw ]IÀ¶psImSp¯psIm­pÅ ]cnNcWcoXnbmbncp¶p Fhp{]mky½bv¡p­mbncp¶Xv. ip{iqjn¡s¸Sm\à ip{iqjn¡phm\mWv h¶ncn¡p¶sX¶ tbip\mYsâ tkh\a{´amWv (aÀt¡m. 10:45) A½sb kzm[n\n¨ncp¶Xv. tcmKnIÄ Fhp{]mky½bpsS ip{iqj e`n¡phm³ B{Kln¨ncp¶p. aäpÅhÀ¡v \ÂIp¶ ip{iqjbpw kvt\lhpw Xsâ PohnXkm^eyambn A½ I­ncp¶p. alXzw BÀÖn¨hsc acW¯n\v adbv¡mt\m a®n\v ebn¸n¡mt\m km[n¡bnÃ. AhÀ Aán¨ndIpÅhcmbn ]d¶phcpw, C¶pw F¶pw \t½msSm¸w Pohn¡p¶ Fhp{]mky½sbt¸mse. PohnX¯n Xncpk{ImcnbpsS XWenencp¶v kvt\l¯m Pzen¡p¶ lrZbt¯msS B [\ymßmhv At\Ih«w Dcphn«p:
           kvt\ltbmKy\mb Cutimsb
            am[qcytadp¶ Cutimsb
            GIm´hmknbmb Cutimsb
            Fsâ lrZbw At§bv¡mbv am{Xw
            I¯n{]Imin¡p¶ hnf¡mbncn¡s«

acn¨mepw ad¡nÃmt«m F¶p hmKvZm\w sNbvX Fhp{]mky½bpsS kvt\l¯n\pw hnip²n¡pw km£yambn ssZhw C¶v A\p{Kl§fpw ASbmf§fpw \ÂIns¡m­ncn¡p¶p.   Cu ImeL«s¯ hnip²oIcn¡m³ \½psS PohnX§sf \hoIcn¡m³ ssZhw sImfp¯n¯¶ Cu Xncnsh«§Ä \½psS hgnIsf {]Imin¸n¡s«.

Miraculous Healing by the Prayers of Saint Euphrasia

AXv`pX-kuJyw
2006 Unkw-_À Shri AMK-n-em-bn-cp-¶ p PPH en \ v `PX-kuJyw AXv e` n ¨-Xv. _ B-DNA HIvtSm CMW ¢ MKP-Im-c-\ mb PPH-en \ v ¯ na sNdp PGI \ mc-§-bpsS hep-¸ - ¯ n EPA APG {] Xy-£-s ¸ - «p. t] m «Bip-] - {Xn-BNA] cn team [- \ m-Sp-¡BVS-HNA CXv ssXtdm Ka-t ¥ m SW knÌm ¶ p] d ª p. Ip «n ¡v Hm-¸-td-j \ pw hnZKv ² NnIn-Õbpw e` n ¨ with am {XTA tcmKw t `Z-am-IQ-sb ¶ v Chief ³ Tum. - I-in-Ip-amdpw kwLhpw \ Nat ±-in-¨ p. ISP km ¼ ¯ - ¯ Ni {] Xn-k-on-bn-em-bn-cp ¶ IpSpw_w hnj BSI-an-¨ p.
       Znh Cu-k-§-fn-emWv FHP {] m-ky hmgv ½ ¯ sb-s ¸ - «-h-fmbn {] Jym-] n-¨-Xv. do \-bpsS A ½ tdmkn] d ª p: F {X-am {XW AUP-X-§-fmWv \ S-¡p-¶ Xv? \ Ap ¡v FHP {] m-ky-tbmSv ½ ap «n ¸ MBN {] with ° n ¡mw. A § s \ {AHA] with ° \ XPS-§ n. Znh-k-§ Ä ¡p ANA sNdp APG-Xm-bn. AXN \ ns-BNA Hcp Hcp Znhkw Pph kz] v \ w Ip. ¶ ap Ahsa the FHP EXM {] m-ky ½ \ na ¡p-¶ p. A Nncn ½ ¨ h ¨ v SSI tXmfn p. A ½ A {] Xy-£-bm-bn. ] NTA mWv APG-¶-Xm-b sNdp Xmbn I-Xv. - Ggv Znhkw IqSn AHA VW Xo £ X-tbmsS {] with ° n-¨ p. APG A {] Xy-£-am-bn.
       ] N ¶ oSv tUmIvS-DPSS ACN ina t] MBN] cn team [\ \ S-¯ n. - At ¸ ¯ J-ACP with NSA e £-W-§ FSM-¶ p-an- Ã. - Im-cy-§ Ä HNI-Zo-I-cn-¨ ¸ t ¡v tUmIvSÀ with By-cyw. ] N ¶ oSv Haq-cnÂt] MBN hgn-] mSv \ S ¯ n. - Hcp sNdnb THE emkv Xpn D] IMC kvacW FGP-Xn-bn-«p. IPD-¨ p-Zn-hKW IGN-ª ¶ XPW mWv kntÌgvkv h] e Bip-] - {Xn-I-FNA t] MBN sSÌv \ S ¯ n Ønco-I-cn-¨-XPW. PPH-ens \ kpJ-s ¸-Sp-¯ nb FHP {] m-ky ½ HCM-bncw bv ¡v \ μn. FHP {] m-ky-bpsS hnip ½ ² -] Z {] Jym-] - \ - ¯ n \ v IMC AUP environ-W-X-am-Wn-Xv.


Sunday, July 6, 2014

Saint Euphrasia

VCP mcXk `` bv ¡¯ IA waist mhnip ½ ² Well: hmgv ¯ s ¸ «¨ Nmhdb \ pw hmgv ¯ s ¸« FHP {] mkybpw
      
 Asa KMMV   kn.Fw.kn.,   kp ¸ ocnbÀP \ DA
        BtKmfk `bpsS kt'mj ¯ na] | ptNÀ ¶ v tIcfIÀ ½ eo ¯ k \ ymkk` IA C ¶ v \ NDA \ tÊmsS sXmgpssIItfmsS ssZh ¯ n \ p IrXÚX Aa ¸ n ¡pIbmWv. Crouching ² hpw IA ½ \ ncXhpamb Xsâ IA ½ I \ ymkPohnX ¯ neqsS tIcfk `bv ¡v A` was \ hpw A \ p {Klhpambn ¯ OA ¶ hmgv ¯ s ¸ «Nmhdb ¨ \ pw At ± LW OM] n ¨ iA ½ e I \ Yima ¯ na 64hÀjw Xm] knIPohnXw \ bn ¨ v PohnXbm {X] qa ¯ NBM ¡nb hmgv ¯ s ¸ «FHP {] MKY ½ BPW crouching ² CPSS KW ¯ NTE ¡PBA ¯ s ¸ Sp ¶ kt'mjhmÀ ¯ {^ m³ kokv] m ¸ m Temir ¯ mSv {] Jym] n ¨ NCN-¡pI-bm-W-toes. IA ½ e ¯ dhm «NSE Ipcninsâ crouching ² tbml ¶ m³, crouching ² A ½ t {Xkym, crouching ² sim ¨ pt {Xkym, crouching ² CuUn ¯ v sÌbn ³ XPS § nbhcpsS \ ncbnte ¡v aebmf ¡cbn \ n ¶ Pa Cu crouching ² CPW F ® s ¸« Pigna ª p . {] Ma ° \ bpsS CuänÃamb IA ½ I `USA ' {] Ma ° n ¡p ¶ A ½ ' F ¶ ¸ hnfnt cnemWv FHP {] MKY Adnbs ½ ¸ «NCP ¶ Xv. {] Ma ° \ bmbncp ¶ p B PohnXw. ] Cm-]-c \ na Aen ª ptNÀ ¶ v] c \ ntebv ¡v] cs ¶ m-gp-INB B Pohn-X-¯ NSA] cn-AFW C ¶ v A ½ P \ n ¨ p HFA ¶ Im «qa {tempore-ntâbpw Kaa ¸ ¯ nX HGN-Haqani IA Xmnb {tempore ¯ n-tâbpw AXnÀ ¯ n-iA` t Zn ¨ v Tic-f-¡-c-tbbpw `mc-Xmw-_-tbbpw BtKmf k `-sb-¶ ¯ s BPW kuc-` y] q-cn-X-am-¡n-bn-cn-¡pI-bm-Wv. AXpey {] Xn `TBM BIM-c-Kuip-am-cytam {] mhoWyw sXfnbn ¨ iA ½-ho-Yn-Itfm That FHP-{] m-ky-½-bn-tebv ¡v P \ s ¯ BIÀjn-¨ -Xv. ' ACN ¨ mepw ad-without-ant «m ' F ¶ v ¶ mSv _o Xt-s ¸ - «-h-tcmSv arZpkz-c-¯ na hmKvZm \ w sNbvX BI \ y-CAPS ¡v] nXm-HMB-ssZh ¯ NSA] ¡-EPA kzm [o \ hpw am ² yo iànbpw aha ¡v t_m [ys ¸ - «-Xp-SIM-m-Wv.
1952  Xsâ 75 þmas Shri hbÊn Cltem-I-hmkw shSn ª Cu I \ Yi BNA kl-k \ ym-kn \ nIfpw B {ia-ip {iq-jn-Ifpw CS Hip-\ - § FPW Zain ¨ The I-f ª] pWyPo-HN-Xhpw Cu I \ Yi Xsâ BSS-] n-Xmhpw A ¶ s ¯ XriqÀ CQ] Xm ² y £ - \ p environ _lp-am-\-s ¸ «of \ mt ¨ cn] nXm-HN \ v ¯ pI-fnse FgpXnb I shfn Bßob NNE-s ¸-Sp ¯ pe IfptSbpw ASnØm \ - ¯ n-emWv hnip CPSS KW ² ¯ ¡v ntebv DBA-s ¸ ¯ Sm \ PA \ S-]-Sn Ia {`n § Ä BCW ³ ¡p-hm-Fw.kn kn. k` t {] cn-XambXv.  2002 Cu I \ y-ISB It ¡¯ m-en sm `[\ ybmbn {] Jym-] n-¨ p. 2006 \ v-s hmgv ¯ ¸ - «-h-Cu fmbpw hÀjw hnip ² bmbpw {] Jym] n ¡-s ¸ -« p. X]-I-fn hgn ENSA EQSs CQ] m 'co-CWW-I {] m] n ¨ Cu km [MCW I \ {yi] with ° - \-bn-eq tSbpw ssZssh-Iy - ¯ n-eq tSbpw IcpW \ nd ª] ckvt \ to {] hr nIfneqsSbpw Xsâ ¯ X-¯ sFloI Pohn NSA] QA mXv £ ¡® km MCW t \ Sn-sb-Sp-¯ p. hnip ² -] Z {] Jym-] - \ - ¯ n EQSs It ¡¯ m-en AXv icnh sm `bv ¡p-Ibpw AwKo-I-cn-¡pI-bp-amWv sNbvXXv.
Xt ¶ m-Sp-Xs ¶ ia ¡i ¡MCN-bm-bn-cp ¶ FHP {] m-ky ½ Xsâ \ hk \ ymkn \ NIA ¡pw KLK \ ymkn \ NIA ¡pw Hcp TAB \ ¯ W -em-bn-cp-¶ p. Ah-fpsS TAB \ lkvtachpw ICP-W \ nd ª CS-s]-S-ep-Ifpw ssZh-ln-X-¯ Na] QA ®-ambpw Nmen ¨ p TNA ¡s ¸ «PohnXhpw Htc kabw Cu I \ y HN-ISB \ MBM \ znXbpw IA-bp-am-¯ n ¡¯ oa p. the-msc klm-bn ¡¡m \ pw Biz-kn-¸ n-¡m \ pw {FHP] MKY ½ F §-s \ BPW kabw The ¯ n-bn-cp-¶ p. Aha ¡v, HKV {X-X BV ¨ § Ä ¡p-p sImSp Ibpw] g-bh-sim Xp Sp ¶ n ¡p-Ibpw sNbvXn-cp-¶ p. kpIrXP] w sNmÃn, ssZh-km-¶ n [y tPmen Shri SN Na Ah-sc m³ ¿A `y-kn-¸ n-¨ n-cp-¶ p. Ah CNA \ n ¶ pm-Ip ¶ hogvN IA A {i ² sim-pm-bmÂt] mepw \ NCP-] m [nIw A ½ pounds an-¨ n-cp-¶ pA \ mYbmb A ¶ w -Ip «n-9þmw hbÊnemWv aT ¯ ¯ nt na ¨ À F ¶ Xv. kn.Fhp {] mkym kz'w AI sf-t ¸ MSE Ahsf TAB \ n-¡p-Ibpw sNmdnbpw NNC § pw] NSN ¨ Ip «NSB ip {iq-jn-¨ v kpJ-s ¸-Sp- Shri pIbpw sNbvXXv C ¶ pw Pohn ¨ n-cn-¡p-¶ ¶ BA w Ip «n-Xs ¶ km £ ys ¸-Sp-¯ p-¶ p. Ins ¸ p-tcm-Kn-I-FMB kntÌgvkn \ mh-IY Imcy environ-§ Ä I-dn sn ¿ª v pI F ¶ A ½-bv ¡ioew pm-bn-cp-¶ p. {] Xy-I-IA ambn tcmKnIfpsS apdn hr ¯ n ¡pI-bm, B {ia I ¡¯ nse q-kp-IA Ipfn apdnIÄ IgpIn hr Ch ¯ n ¡pI-bm XPS {§ n Bcmepw i ² n ¡-s ¸ ¯ tPmen IA-Sm Bcpw ADN- sn ¿p-¶ bmsX XNA kn. FHP {] mkym B \ μw The ¯ n-bn-cp-¶ p. GXP IA ½ hpw t {ijvTambncp aha ¡v ¶ p. AhsbÃmw Xs ³ d kzmÀ ° s ¯ BPW C {μnb] cXsbbpw \ in ¸ n ¨ v BßkzmX {'yw t ​​\ Sphm \ pw AXphgn Xs ¶ TAB \ n ¡p ¶ Xm ³ TAB \ n ¡p ¶ ssZh ¯ Na H ¶ MBN Xocphm \ PFF D] m [nIfm ¡n. A \ YSC klmbn e `n ¨ ¡m³ Hchkchpw AHA] MGM ¡nbnÃ.
ACW ¯ n \ p ptijamWv al ¯ ¡° FPSs bmYmÀ PohnXamcw `n ¡pI F ¶ XphmkvXhamWv. C ¶ ¤ ¯ in Kza to \ aps ¡mcp and [yØbpv F ¶ hnizmkw kt'mjIcamWv. Pohn NCN ¨ ¡p ¶ Hà ¡pw acn ¨ pt] MBHA ¡pw thn ssZhk ¶ n [nbn AHA KZM am [Yow HLN ¡p ¶ p ' acn ¨ ¡mepw ad-n-ant «m ' F {¶] XNU KMA Iam ° ¡ns ¡m ssZh-to-¶ n-[n-BNA aha \ ap ¡mbn am [Yow HLN-¨ p-Sim-n-cn-¡p-¶ p B'cnIXbpw BXy'nIamb kXymt \ zjWhpw \ jvSw psImncn ¶ h ¡p ¶ C ¶ ¯ D] cn HTEM ¹ ¯ n \ v {FHP] Notes thdn ½ «Hcp AMA ¤ Zo] AMIP ¶ p XSA Xs ¶ K ¯ Xm ³ bnepw IPAP «p ¶ hcnepw XSA sNdnb PohnXm \ p` h § FNA t] mepw ssZh ¯ NSA Ickv] AIW Xncn dn ¨ ª in PohnXw [\ yam aha ¡nb \ ap ¡p ¶ p amXrIbmIp

        Hfn ¡-s ¸ - «hnip ² Po-hnXw \ ¡bn m³ ha ¨ C sImXn-nXm ¶ þ ¯ aa mc-BNA, fam-h-cp-tSbpw HW ¡- ¯ n \ v {] Xn-jvTn ¡-s ¸ - «n-cn-¡p-¶ p. km [MCW PohnXs ¯ {] with ° \ bneqsSbpw] cnXymK {] hr nbneqsSbpw hnip ² ¯ am ¯ n ¡¡oa heated FHP {¶ v] MKY bpsS PohnXw sXfnbn ½ ¡p ¶ p. {] With ° - \-kv ^ PSW sNbvsXSp bneqsS ¯ B [\ y PohnXw Haq-cp IMA X § fpsS \ mSnsâ A \ p {K-lw -BBN Xp IPC ¶ p. Nmhd-b-¨ - \ with OM] n ¡s ¸ «` mc-Xa Cu-NSE BZys ® ¯ k \ ym-kn \ okaq the mwKw-C ¶ v B] nXm-HN-t \ m-SSM ¸ w hnip ² K-W-¯ ntebv ¡PBA ¯-s ¸-Sp-t ¼ with NMH-d-] n-Xm-HN EQSs ssIam-dnb Excuse-bpsS OM] I-zai \-amWv km £ m Xv ¡-cn-¡-s ¸ Sp ¶ Xv. \ MEP-`qJWvU § fn EMBN ssZh P \ ip {iqj sn ¿p ¶ Hcp qtdmfw Bdmbnc ª ¶ ¯ nb kn. Fw. kn kntÌgvkv ssZh Cu-Zm \ ¯ s, Cc «na-[p-cs Shri HN \ m-bm \ znX lrZ-b - t ¯ ¸ IQ MSS pic-tfmsS § § p-hm Gap -IbmWv.